Algemene Voorwaarden

Haver Reïntegratie bv

Dit privacyprotocol is herzien op 24-5-2018 en voldoet aan de wettelijke eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt.

Privacyprotocol Haver Reïntegratie bv

Artikel 1 – Algemene en begripsbepalingen,

tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan toekent.

Persoonsgegevens; elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens; elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens,  waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Verantwoordelijke; de rechtspersoon die alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

       Bewerker; degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Gebruiker van persoonsgegevens; degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken.

Betrokkene; degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft.

Opdrachtgever; een natuurlijke of rechtspersoon die aan Haver Reïntegratie bv een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

Derden; ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.

Toegang tot de persoonsgegevens; de medewerkers die direct betrokken zijn bij het re-integratietraject zijn geautoriseerd de persoonsgegevens te verwerken. Deze medewerkers hebben ten aanzien van alle gegevens van het re-integratietraject een beroepsgeheim.

Toestemming van de betrokkene; elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat de hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 2 – Reikwijdte, dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Haver Reïntegratie bv.

Artikel 3 – Doel van de verwerking van persoonsgegevens,

Haver Reïntegratie bv verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen

Het komen tot (zelfstandige) arbeidsparticipatie van cliënten die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie.

Het bevorderen van de re-integratie van geheel of gedeeltelijk zieke en/of arbeidsongeschikte cliënten die in dienst van een opdrachtgever zijn uitgevallen binnen de organisatie van opdrachtgever dan wel een andere organisatie. In het bijzonder:

De beoordeling van de geschiktheid van een cliënt voor het verrichten van werkzaamheden richting zelfstandig ondernemerschap.

Het begeleiden naar passend, duurzaam werk op basis van een opdracht en/of combinatie met deeltijdwerk

Het vanuit een uitkeringssituatie begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap of andere vorm van participatie al naar gelang de afspraken met de cliënt en de opdrachtgever.

De administratieve afhandeling rond bovengenoemde punten, waaronder rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever.

Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving).

Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 4 – Verwerken van persoonsgegevens,

de verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn/haar handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement.

De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegeven tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.

De verwerking van gegevens inzake de gezondheid genieten specifieke aandacht. Deze gegevens mogen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of voor de re-integratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Medische gegevens worden aangemerkt als bijzondere gegevens. De aard van deze gegevens brengt met zich mee dat de verwerking ervan een grote inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Op basis van de WBP kan een bedrijf deze gegevens voor re-integratie verwerken zonder dat zij daar toestemming voor nodig heeft van de betrokkene. Haver Reïntegratie bv verplicht zich de betrokkene te informeren over de verwerking van deze bijzondere gegevens.

Artikel 5 – Toegang tot de persoonsgegevens,

alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening

Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.

Artikel 6 – Beveiliging van de persoonsgegevens,

er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligd, aanmeldformulier website is voorzien van een SSL Certificaat, internet is beveiligd door de provider, beheerder en haver bv zelf door wachtwoorden via een Avast beveiligingsabonnement. Alle fysieke papieren, paperassen betreffende cliënten worden in aparte file’s opgeslagen in metalen kasten die afgesloten worden.

Artikel 7 – Verstrekking van persoonsgegevens,

tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de toestemming nodig van betrokkene.

Het re-integratiebedrijf kan in het kader van een wettelijke verplichting, verplicht zijn gegevens van betrokkene aan derden te verstrekken. Zulks in het kader van de uitoefening van de re-integratieactiviteiten. Voor deze verstrekking is geen toestemming van de betrokkene nodig.

Te denken is aan het terugmelden van gegevens aan gemeenten of UWV in het kader van de overeengekomen dienstverlening. Het terugmelden van gegevens aan de werkgever mag wel als het gaat om gegevens ten aanzien van functiebeperkingen, maar niet ten aanzien van niet functiegerelateerde beperkingen en/of problemen.

Artikel 8 – Inzage van opgenomen gegevens,

de betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of diens gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren. De verantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Voor de verstrekking en verzending van afschriften mag een vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP.

Artikel 9 – Aanvulling, correctie of verwijderen van opgenomen gegevens, desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De verantwoordelijke beslist niet voordat de functionaris, die de gegevens heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is gehoord.

Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de verantwoordelijke de verzoeker schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.

Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkenen de gegevens zijn verwijderd. Artikel 10 – Recht van verzet,

indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen de verantwoordelijke of een derde en de betrokkenen met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet de betrokkene uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor deze verwerking. De betrokkene kan hiertegen bij de verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.

De verantwoordelijke zal in het geval van verzet maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.

Artikel 11 – Bewaartermijnen,

persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn vier jaar na het laatste contact met betrokkene.

Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de natuurlijke persoon terug te herleiden gegevens, data en/of vier jaar na beëindiging van de begeleiding van de cliënt verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven tien jaar bewaard. Deze gegevens zijn niet rechtstreeks terug te herleiden naar de persoon. Artikel 12 – Extra opmerking,

mocht er als betrokkene iets zijn, wat u dwars zit, wacht niet, maak het kenbaar, neem contact op, dan kunnen we het bespreken, voordat er mogelijk onnodige miscommunicatie ontstaat.